آدرس ما

سمنان ، شهرک صنعتی شرق ، ساختمان کسب و کار ،‌طبقه اول ،‌اطلاق 219

کد پستی : 3535164142

تماس با بخش بازرگانی داخلی

09125311967

تماس با بخش بازرگانی بین المللی

09124311007

English